ข่าวใหม่ล่าสุด

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 อัตรา 18–22 พ.ย. 2556 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2557 สอบกรมวิชาการเกษตร 57

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 อัตรา 18–22 พ.ย. 2556

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14/11/2556 ท่านสามารถเพิ่มเติมรายละเอียด สอบกรมวิชาการเกษตร 57 ได้เลยที่นี่ เราอัพเดตข่าวการรับสมัครงานดีๆ เพื่อท่านทุกวันคะ อยากทราบข่าว กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2557 มั้ยคะ วันนี้เรามีข่าวมาอัพเดตให้ทราบกันแล้วคะ เนื่องจาก กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่การเกษตร และ นักวิชาการเกษตร จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – 22 พ.ย. 2556

กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 อัตรา 18–22 พ.ย. 2556 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2557 สอบกรมวิชาการเกษตร 57

กรมวิชาการเกษตร
เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – 22 พ.ย. 2556

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่การเกษตร และ นักวิชาการเกษตร
จำนวน 4 อัตรา ระหว่างวันที่ 18 – 22 พ.ย. 2556

ตำแหน่งที่เปิดรัวสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สวย.)
อัตราเงินเดือน
15,960 บาท
ประเภท
บริหารทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1 อัตรา
ระดับการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินและบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานพิมพ์และจัดทำเอกสาร งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานร่างโต้ตอบหนังสือ งานประชุม และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร
– ความรู้ความสามารถ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีการประเมิน โดยการสอบข้อเขียน มีความรับผิดชอบ ความเข้าใจงาน ความละเอียดรอบคอบ การสืบเสาะหาข้อมูล การบริการที่ดี

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
นักวิชาการเกษตร (สวย.)

อัตราเงินเดือน
15,960 บาท
ประเภท
บริหารทั่วไป
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
2 อัตรา
ระดับการศึกษา
วุฒิปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หรือการผลิตพืช หรือพืชไร่ หรือพืชสวน หรือพืชไร่ – พืชสวน หรือเทคโนโลยีชีวภาพ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือ
2. ควบคุมและดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กรมฯ รับผิดชอบ หรือ
3. บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช สินค้าเกษตร
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร
– ความรู้ความสามารถ มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 2. มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย และแผนด้านต่างๆ ของส่วนราชการ 3. มีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาตร์ และความสามารถในการวิเคราะห์ ทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. มีความรู้ เกี่ยวกับการเกษตร เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยการ สอบข้อเขียน สามารถ การคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจงาน ความละเอียดรอบคอบ การสืบเสาะหาข้อมูล การบริการที่ดี และสอบสัมภาษณ์ โดยมีเกณฑ์การประเมิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่การเกษตร (สวย.)

อัตราเงินเดือน
9,960 บาท
ประเภท
เทคนิค
จำนวนที่เปิดรับสมัคร
1 อัตรา
ระดับการศึกษา
วุฒิ ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางอุตสาหกรรมการเกษตร, ทางธุรกิจเกษตร, ทางช่างเกษตร, ทางพืชกรรม, ทางการเกษตร, ทางเกษตรกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ช่วยรวบรวมข้อมูล และดำเนินการต่าง ๆ เพื่อการวิเคราะห์ วิจัย ทางการเกษตร ในแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการ
2. การดำเนินการตาม พ.ร.บ. ที่กรมฯ รับผิดชอบ
3. ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ งานที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร
– ความรู้ความสามารถ
1. ทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตร
2. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์
3. ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
วิธีการประเมิน
โดยการสอบข้อเขียน และมีความรับผิดชอบ ความเข้าใจงาน ความละเอียดรอบคอบ การสืบเสาะหาข้อมูล การบริการที่ดี และ สอบสัมภาษณ์ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน คือ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

วิธีการเปิดรับสมัคร
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่หน่วยอัตรากำลัง งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร (เกษตรกลาง บางเขน กรุงเทพฯ)

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร
ระหว่างวันที่ 18 – 22 พ.ย. 2556 โดยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 28 พ.ย. 2556

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> [สอบกรมวิชาการเกษตร 57] กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 อัตรา 18–22 พ.ย. 2556 กรมวิชาการเกษตร สมัครงาน 2557

กล่องแสดงความคิดเห็น