ข่าวใหม่ล่าสุด

((ข่าวสมัครงาน ธกส call center 2557)) สมัครงาน ธกส นครสวรรค์ พิดโลก สตูล เปิดรับสมัคร call center หลายอัตรา 7-13 ตค 2556

((ข่าวสมัครงาน ธกส call center 2557)) สมัครงาน ธกส นครสวรรค์ พิดโลก สตูล เปิดรับสมัคร call center หลายอัตรา 7-13 ตค 2556
ล่าสุด!! ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยจะทำการเปิดรับสมัครผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี บริบูรณ์ และมีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา สามารถทำงานเป็นกะได้ สำหรับท่านใดที่มีความสนใจจะสมัครสอบกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.) ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการสอบ และสมัครสอบได้ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้คะ….. ข่าวสมัครงาน ธกส call center 2557

สมัครงาน ธกส call center 2557

สมัครงาน ธกส call center 2557

((ข่าวสมัครงาน ธกส call center 2557)) สมัครงาน ธกส นครสวรรค์ พิดโลก สตูล เปิดรับสมัคร call center หลายอัตรา 7-13 ตค 2556

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เรื่อง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยพนักงาน
ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ข่าวสมัครงาน ธกส call center 2557
เพื่อเป็นผู้ช่วยพนักงานปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์(Call Center)
เงินเดือน 15,000 บาท
เพศ ชาย – หญิง
อายุ 18 – 30 ปี บริบูรณ์ สมัครงาน ธกส นครสวรรค์ พิดโลก สตูล เปิดรับสมัคร call center 2557

หน้าที่ความรับผิดชอบ ข่าวสมัครงาน ธกส call center 2557
ปฏิบัติงานด้านการให้บริการข้อมูล/นำเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคารแก่ลูกค้า รวมถึงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานธนาคารแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ และช่องทางอื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ข่าวสมัครงาน ธกส call center 2557
1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง (สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2556)
2. มีน้ำเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
3. สามารถทำงานเป็นกะตามที่ธนาคารกำหนดได้ โดยไม่มีเงื่อนไข (ตามเอกสารแนบท้าย)
4. มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีในสถานการณ์ที่กดดันและเร่งรัด และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร
5. สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 25 คำ/นาที
6. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้ดี
7. ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้
8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.baac.or.th/content-job.php ตั้งแต่วันที่ 7-13 ตุลาคม 2556 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากผู้สมัครมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อธนาคารได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทรศัพท์ 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-6 สมัครงาน ธกส นครสวรรค์ พิดโลก สตูล เปิดรับสมัคร call center 2557

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> ข่าวสมัครงาน ธกส call center 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
พิมพ์แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการสอบคลิก!!!
สมัครสอบคลิก!!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ชุดที่ 4 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ชุดที่ 5 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ชุดที่ 6 คลิก!!!

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการสมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไข ชื่อ – สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน ได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กล่องแสดงความคิดเห็น