ข่าวใหม่ล่าสุด

[จัดไป!!] แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก 56 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557

[จัดไป!!] แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก 56 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557
รวมตัวอย่างแนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก สำหรับการสอบในปี 2556 ที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ที่ทางทีมงาน www.เปิดสอบที่นี่.com ได้นำมาอัพเดทเพื่อนๆในวันนี้ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 โดยเนื้อหาของแนวข้อสอบประกอบไปด้วยหลักเกณฑ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คำถามเพื่อทดสอบความเข้าใจในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในรายวิชาอื่นๆ อีกมากมายให้เพื่อนๆได้ลองทำตามลิ้งตัวอย่างแนวข้อสอบด้านล่างของประกาศนี้คะ…. แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก 56 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557

[จัดไป!!] แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก 56 รวมข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก 56 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก 56 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีทั้งหมดกี่มาตรา
ก. 89 มาตรา
ข. 90 มาตรา
ค. 91 มาตรา
ง. 92 มาตรา

2. ข้อใดคือรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. ภาษีอากรตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
ข. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
ค. รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากการค้ายาสูบ ในเขตจังหวัดไม่เกินมวนละเท่าไหร่
ก. ไม่เกินมวนละสิบสตางค์
ข. ไม่เกินมวนละห้าสิบสตางค์
ค. ไม่เกินมวนละหนึ่งบาท
ง. ไม่เกินมวนละสองบาท

4. ตามมาตราที่ 61 ได้กล่าวถึงภาษีและค่าธรรมเนียมนิดใด
ก. ภาษีบำรุงท้องที่
ข. ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์
ค. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ง. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

5. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องส่งร่างข้อบัญญัติที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกี่วันกี่วัน
ก. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น
ข. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น
ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น
ง. ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัตินั้น

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย ได้หรือไม่
ก. ได้ ตามมาตรา ที่ 45
ข. ได้ ตามมาตรา ที่ 46
ค. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 45
ง. ไม่ได้ ตามมาตราที่ 46

7. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ และนโยบาย
ข. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก 56 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก 56 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557
1. ข้อใดคือกลุ่มที่พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับด้วย
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐสภา
ค. องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
ง. ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดคือองค์ประกอบของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง
ค. ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน
ง. ถูกทุกข้อ

3. กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี

4. ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระทำโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด
ก. สองในสาม
ข. สามในห้า
ค. สี่ในห้า
ง. ห้าในหก

5. พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีผลให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ก. 90 วัน
ข. 120 วัน
ค. 150 วัน
ง. 180 วัน แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก 56 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557

สำหรับข่าวอัพเดทการรับสมัครสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อนๆสามารถอัพเดทแบบรวดเร็วทันใจแบบวันได้วันผ่านทางเว็บไซต์ www.เปิดสอบที่นี่.com ทางทีมงานจะอัพเดทข่าวการรับสมัครสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้รวดเร็วที่สุดคะ แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก 56 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557

ลิ้งรวมตัวอย่างแนวข้อสอบเก่าของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับการสอบในปี พ.ศ. 2556-2557 รวบรวมโดยทีมงาน www.เปิดสอบที่นี่.com
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาคก ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 1 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาคก ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 2 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาคก ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 3 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาคก ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 4 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาคก ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 5 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาคก ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดที่ 6 คลิก!!!

แนวข้อสอบ ท้องถิ่น ภาค ก 56 แนวข้อสอบ ท้องถิ่น 2557

กล่องแสดงความคิดเห็น