ข่าวใหม่ล่าสุด

[ลับ!!! แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2557] เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน แนวข้อสอบกรมการปกครอง 57

[ลับ!!! แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2557] เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน แนวข้อสอบกรมการปกครอง 57
รวมแนวข้อ สอบกรมการปกครอง สำหรับสอบในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง แนวข้อสอบแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และ แนวข้อสอบในรายวิชาอื่นๆ….. แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2557 แนวข้อสอบกรมการปกครอง 57 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2557

แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2557

[ลับ!!! แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2557] เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน แนวข้อสอบกรมการปกครอง 57

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
ข้อที่ 1. ข้อใดคือประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2555 – 2558) ของกรมการปกครอง

ก. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากร
ข. พัฒนาการให้บริการ
ค. เสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชน
ง. เสริมสร้างความสงบสุขและการอำนวยความเป็นธรรม

ข้อที่ 2. กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่……………….
ก. 1 เมษายน พ.ศ. 2435
ข. 2 เมษายน พ.ศ. 2435
ค. 1 เมษายน พ.ศ. 2445
ง. 2 เมษายน พ.ศ. 2445 แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2557 แนวข้อสอบกรมการปกครอง 57 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ข้อ ที่ 3. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ ประชาธิปไตย…………….ได้เปลี่ยนชื่อเป็น…………….ต่อมาในจึง เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “กรมการปกครอง” จนถึงปัจจุบัน
ก. กรมพลำภัง,กรมมหาดไทย
ข. กรมมหาดไทย,กรมพลำภัง
ค. กรมทะเบียน,กรมการเมือง
ง. กรมการเมือง, กรมทะเบียน

ข้อที่ 4. ข้อใดจัดเป็นอำนาจและหน้าที่ ของกรมการปกครอง
ก. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ข. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนสอบสวนคดีอาญาในหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน
ค. สนับสนุน ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการเลือกตั้งทุกระดับ
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5. บุคคลใดคือ อธิบดีกรมการปกครอง
ก. นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล
ข. นายสถาพร ศิริภักดี
ค. นายอภิชาติ เทียวพานิช
ง. นายชูเกียรติ มุทธากาญจน์
แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2557 แนวข้อสอบกรมการปกครอง 57 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ข้อ ที่ 6. เป้าหมายของการปฏิรูประบบราชการคือ ก่อให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (Good Governance) เพื่อบรรลุเป้าหมายตามข้อใด

ก. เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ข. เพื่อให้เกิดความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม
ค. เพื่อให้เกิดความแตกแยกของประชาชน
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ข้อที่ 7. ข้อใดให้ความหมายของ Integrity ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ข้าราชการจะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ไม่ทุจริตคอรัปชั่น
ข. ขยันตั้งใจทำงานหรือเรียกว่าการปฏิบัติงานเชิงรุก
ค. มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันโลกทันปัญหาและสิ่งท้าทายต่าง ๆ
ง. มีการทำงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็น จากการจัดการภายในที่ดีของหน่วยงานทำให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน ประหยัดทรัพยากรและเกิดความคุ้มค่า

ข้อที่ 8. ข้อใดคือ วิสัยทัศน์กระทรวงมหาดไทย
ก. เป็นองค์กรหลักในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข อำนวยความเป็นธรรมของสังคมด้วยการบูรณาการ การบริหารจัดการในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ข. ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่
ค. สร้างโอกาสให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ง. บริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่
แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2557 แนวข้อสอบกรมการปกครอง 57 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ข้อที่ 9. ข้อใดคือ วิสัยทัศน์ของ กรมการปกครอง

ก. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล มุ่งบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน
ข. เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดสามารถบริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่
ค. เป็นองค์กร บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน สร้างโอกาสให้ประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
ง. เป็นองค์กรธรรมาภิบาล บริหารงานแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิผลเสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่

ข้อที่ 10. ข้อใดคือ พันธกิจของ กรมการปกครอง
ก. อำนวยการและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของนายอำเภอ
ข. เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
ค. ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งานควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและ
ผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการมวลชน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11. กรมการปกครอง สังกระทรวงใด
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงการคลัง
ง. กระทรวงการต่างประเทศ
แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2557 แนวข้อสอบกรมการปกครอง 57 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
อ่านแนวข้อสอบต่อ >>>>>
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ชุดที่ 4 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ชุดที่ 5 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง ชุดที่ 6 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมการปกครอง 2557 แนวข้อสอบกรมการปกครอง 57 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กล่องแสดงความคิดเห็น