ข่าวใหม่ล่าสุด

((สมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557 )) กฟผ รับ 533 อัตรา!!! 22 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557

((สมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557 )) กฟผ รับ 533 อัตรา!!! 22 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ในคุณวุฒิ ปวส. ปวช.อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัครปริญญาตรี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ปริญญาโท อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร โดยจะทำการเปิดรับสมัคร Online ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 16.00 น. สมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557 เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557

สมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557

สมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557

((สมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557 )) กฟผ รับ 533 อัตรา!!! 22 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2557 เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 533 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2557

อัตราที่รับสมัคร
1. อัตราทั่วไป
2. อัตราท้องถิ่น (แบ่งตามพื้นที่ปฏิบัติงานของ กฟผ.)
สมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557 เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วย บุคคลตามแนบท้ายประกาศ
2. สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขา ที่กำหนด ตามแนบท้ายประกาศ
3. ระดับคุณวุฒิ
– ปวส. ปวช. อายุ ไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50
– ปริญญาตรี อายุ ไม่เกิน 28 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร คะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.50 ผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
– ปริญญาโท อายุ ไม่เกิน 32 ปี บริบูรณ์ในวันที่สมัคร ผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน
4. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานได้
5. ไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
สมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557 เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557
การรับสมัคร
1. สมัครผ่านทางระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของ กฟผ. http://www.egat.co.th/ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2557
2. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครอัตราทั่วไป หรืออัตราท้องถิ่น อย่างใดอย่างหนึ่ง
– อัตราทั่วไป หมายถึง ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ ตามที่ กฟผ. กำหนด
– อัตราท้องถิ่น หมายถึง ผู้สมัครจะปฏิบัติงานในภาคที่ผู้สมัครเลือก ตามแนบท้ายประกาศ
3. การส่งหลักฐานประกอบการสมัครงาน (ดูรายละเอียดการรับสมัครงานในเว็บไซต์)
– รูปถ่าย ด้วย file jpg, png, jpeg เท่านั้น รูปภาพต้องมีขนาดไม่เกิน 1 เมกกะไบต์
– เอกสารประกอบการสมัครงาน ด้วย file PDF ขนาดไม่เกิน 3 เมกกะไบต์
สมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557 เปิดสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
สมัครสอบคลิก!!!!

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 4 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 5 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดที่ 6 คลิก!!!

กล่องแสดงความคิดเห็น