ข่าวใหม่ล่าสุด

((สมัครงาน กรมชลประทาน 57)) กรมชลประทานรับสมัครรวม 1,200 อัตรา 6 – 14 มค 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557

((สมัครงาน กรมชลประทาน 57)) กรมชลประทานรับสมัครรวม 1,200 อัตรา 6 – 14 มค 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2557
ด้วยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ หลายตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างชลประทาน นายช่างสํารวจ วิศวกรชลประทาน และตำแหน่งอื่นๆ ประมาณ 1,200 อัตรา โดยผู้ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง……. สมัครงาน กรมชลประทาน 57 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557

สมัครงาน กรมชลประทาน 2557

สมัครงาน กรมชลประทาน 2557

((สมัครงาน กรมชลประทาน 57)) กรมชลประทานรับสมัครรวม 1,200 อัตรา 6 – 14 มค 2557 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
1. ชื่อกลุ่มงาน ต่าแหนง และรายละเอียดการจ้างงาน

กลุ่มงานบริการ
1. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 78 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 64 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 60 อัตรา
สมัครงาน กรมชลประทาน 57 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557
กลุ่มงานเทคนิค
4. นายช่างโยธา จํานวน 47 อัตรา
5. นายช่างชลประทาน จํานวน 534 อัตรา
6. นายช่างเครื่องกล จํานวน 99 อัตรา
7. นายช่างไฟฟา จํานวน 22 อัตรา
8. นายช่างไฟฟาสื่อสาร จํานวน 4 อัตรา
9. นายช่างสํารวจ จํานวน 90 อัตรา
10. นายช่างเขียนแบบ จํานวน 4 อัตรา
11. เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จํานวน 12 อัตรา
12. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จํานวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 19 อัตรา
14. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร จํานวน 2 อัตรา
15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 87 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
16. นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
17. นิติกร จํานวน 15 อัตรา
18. นักวิชาการประมง จํานวน 1 อัตรา
19. นักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
20. วิศวกรชลประทาน จํานวน 37 อัตรา
21. วิศวกรโยธา จํานวน 13 อัตรา
22. วิศวกรเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา
สมัครงาน กรมชลประทาน 57 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557
การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1 ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เข้าไปที่เว็บไซต์กรม
ชลประทาน http://www.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ http://job.rid.go.th
2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ สมัครงาน กรมชลประทาน 57 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557
3 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเิตม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!

สมัครสอบคลิก!!!
สมัครงาน กรมชลประทาน 57 สมัครสอบ กรมชลประทาน 2557
ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน >>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 4 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 5 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 6 คลิก!!!!

กล่องแสดงความคิดเห็น