ข่าวใหม่ล่าสุด

((สมัครงาน ธกส 2557)) สมัครงานธนาคาร ธกส 2556 สมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557

((สมัครงาน ธกส 2557)) สมัครงานธนาคาร ธกส 2556 สมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557
วันนี้เรามาดูรายละเอียดของการเปิดสอบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดสอบในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) โดยจะเริ่มเปิดสอบผ่านอินเตอร์เน็ตในวันที่ 7-13 ตุลาคม พ.ศ. 2556 หลังจากที่ทางเว็บไซต์ได้ทำการอัพเดทรายละเอียดการสมัครสอบไปแล้วเบื้องต้น วันนี้เรามาดูรายละเอียดของการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การประกาศผลการสอบคัดเลือกและตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน ปฏิบัติงานกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) คะ…. สมัครงานธนาคาร ธกส 2556 สมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557

สมัครงาน ธกส 2557

สมัครงาน ธกส 2557

((สมัครงาน ธกส 2557)) สมัครงานธนาคาร ธกส 2556 สมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557

การสอบคัดเลือก สมัครงานธนาคาร ธกส 2556 สมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557
การสอบข้อเขียน (ธนาคารกำหนดการสอบข้อเขียนประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2556)
((สมัครงาน ธกส 2557)) สมัครงานธนาคาร ธกส 2556
– ผู้สมัครต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ จึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
– ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปผู้ ผ่านเกณฑ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 หากมีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวนน้อย และไม่เพียงพอกับจำนวนที่ธนาคารต้องการสามารถพิจารณาลดหย่อนคะแนนลงได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วัดผล ต้องคะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

ทั้งนี้ ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

การทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ((สมัครงาน ธกส 2557)) สมัครงานธนาคาร ธกส 2556
– ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการทดสอบพิมพ์ดีดสัมผัสด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ และผู้ผ่านเกณฑ์จะต้องพิมพ์ดีดได้ไม่น้อยกว่า 25 คำ/นาที
– เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบพิมพ์ดีดจะต้องเข้ารับการทดสอบการพิมพ์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป MS-Word และ MS-Excel ตามแบบที่ธนาคารกำหนด และต้องผ่านเกณฑ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ((สมัครงาน ธกส 2557)) สมัครงานธนาคาร ธกส 2556

การสอบสัมภาษณ์ สมัครงานธนาคาร ธกส 2556 สมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557
– ผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จะต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ของธนาคาร ต้องได้คะแนนสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
– ในวันสอบสัมภาษณ์ ผู้เข้าสัมภาษณ์จะต้องทำแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และต้องมีผลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ปกติ

การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ธนาคารจะประกาศผลสอบข้อเขียนและการสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เรียงตาม เลขประจำตัวสอบ และประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนสัมภาษณ์ กรณีผู้ผ่านเกณฑ์มีคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน ธนาคารจะพิจารณาจัดลำดับ โดยใช้ปัจจัยในการเรียงลำดับทีละปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 คะแนนการสอบข้อเขียน
ปัจจัยที่ 2 คะแนนพิมพ์ดีด
ปัจจัยที่ 3 คะแนนการใช้ MS-Word
ปัจจัยที่ 4 คะแนนการใช้ MS-Excel

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> สมัครงานธนาคาร ธกส 2556 สมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
พิมพ์แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมการสอบคลิก!!!
สมัครสอบคลิก!!!

ตัวอย่างแนวข้อสอบ >>>>
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 1 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 2 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 3 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 4 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 5 คลิก!!!
ตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ชุดที่ 6 คลิก!!!

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนบันทึกการสมัคร และสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากผิดพลาดธนาคารจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น และจะไม่สามารถแก้ไข ชื่อ – สกุล , หมายเลขบัตรประชาชน ได้ในภายหลัง การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบภายในระยะเวลาที่ ธนาคารกำหนดเท่านั้น โดยธนาคารจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สมัครงานธนาคาร ธกส 2556 สมัครงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2557

กล่องแสดงความคิดเห็น