ข่าวใหม่ล่าสุด

[สมัครสอบกรมชลประทาน 2557] กรมชลประทาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ 1,200 อัตรา 6-14 ม.ค. 2557 กรมชลประทาน สมัครงาน 2557

กรมชลประทาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ 1,200 อัตรา 6-14 ม.ค. 2557

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15/12/2556 เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยที่นี่ เราอัพเดตข่าวการรับสมัครทั้งหมดมาฝากท่านเรียบร้อยแล้วคะ ไปดูพร้อมๆ กันเลย ข่าวใหญ่มาก สมัครสอบกรมชลประทาน 2557 เพราะวันนี้ กรมชลประทาน รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ปอาทิเช่น ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วิศวกรชลประทาน เป็นต้น รวม 1,200 อัตรา 6-14 ม.ค. 2557 สนใจรายละเอียด กรมชลประทาน สมัครงาน 2557

RID logo pantone 10 Sep 10

[สมัครสอบกรมชลประทาน 2557] กรมชลประทาน รับสมัครสอบพนักงานราชการ 1,200 อัตรา 6-14 ม.ค. 2557 กรมชลประทาน สมัครงาน 2557

กรมชลประทาน
รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 1,200 อัตรา ระหว่างวันที่ 6 – 14 มกราคม 2557

กรมชลประทาน รับสมัครสอบบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งต่าง ๆ หลายตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นายช่างชลประทาน นายช่างสํารวจ วิศวกรชลประทาน และตำแหน่งอื่นๆ ประมาณ 1,200 อัตรา โดยผู้ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
กลุ่มงานบริการ

1. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 78 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 64 อัตรา
3. เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 60 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

4. นายช่างโยธา จํานวน 47 อัตรา
5. นายช่างชลประทาน จํานวน 534 อัตรา
6. นายช่างเครื่องกล จํานวน 99 อัตรา
7. นายช่างไฟฟา จํานวน 22 อัตรา
8. นายช่างไฟฟาสื่อสาร จํานวน 4 อัตรา
9. นายช่างสํารวจ จํานวน 90 อัตรา
10. นายช่างเขียนแบบ จํานวน 4 อัตรา
11. เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน จํานวน 12 อัตรา
12. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จํานวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 19 อัตรา
14. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร จํานวน 2 อัตรา
15. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จํานวน 87 อัตรา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

16. นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
17. นิติกร จํานวน 15 อัตรา
18. นักวิชาการประมง จํานวน 1 อัตรา
19. นักวิชาการเกษตร จํานวน 1 อัตรา
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
20. วิศวกรชลประทาน จํานวน 37 อัตรา
21. วิศวกรโยธา จํานวน 13 อัตรา
22. วิศวกรเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1 ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เข้าไปที่เว็บไซต์กรม
ชลประทาน http://www.rid.go.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป” หรือ http://job.rid.go.th
2 กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
3 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทําการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette เป็นต้น เพื่อนําไปพิมพ์ในภายหลัง

ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน >>>>
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 1 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 2 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 3 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 4 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 5 คลิก!!!!
แนวข้อสอบกรมชลประทาน ชุดที่ 6 คลิก!!!!

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>> คลิ๊ก!!!
สมัครสอบ >>>>> คลิ๊ก!!!

กล่องแสดงความคิดเห็น