ข่าวใหม่ล่าสุด

((สมัครสอบ อบต 2557 )) ล่าสุด!! อบต.นาพู่ รับสมัครรวม 11 อัตรา บัดนี้ -17 มค 2557 สมัครงาน อบต 2557

((สมัครสอบ อบต 2557 )) ล่าสุด!! อบต.นาพู่ รับสมัครรวม 11 อัตรา บัดนี้ -17 มค 2557 สมัครงาน อบต 2557
ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ล่าสุด!! องค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล ในตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) โดยจะดำเนินการเปิดสอบจำนวนรวมทั้งสิ้น 11 อัตรา สำหรับ ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น . ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ www.naphu.go.th หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๒๑-๙๙๑๗ คะ…… สมัครสอบ อบต 2557 สมัครงาน อบต 2557

สมัครสอบ อบต 2557

สมัครสอบ อบต 2557

((สมัครสอบ อบต 2557 )) ล่าสุด!! อบต.นาพู่ รับสมัครรวม 11 อัตรา บัดนี้ -17 มค 2557 สมัครงาน อบต 2557

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่

ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี จะดําเนินการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตําบล ในตําแหน่งต่าง ๆ ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ประกอบด้วย
– เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล จำนวน ๑ อัตรา
– เจ้าหน้าที่การประปา จำนวน ๑ อัตรา
สมัครสอบ อบต 2557 สมัครงาน อบต 2557
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๒ จำนวน ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา ประกอบด้วย
– เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา
– เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา
– เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน ๑ อัตรา
– นายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา
สมัครสอบ อบต 2557 สมัครงาน อบต 2557
ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๕ ตำแหน่ง ๕ อัตรา ประกอบด้วย
– เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา
– นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา
– นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา
– นิติกร จำนวน ๑ อัตรา
– นักพัฒนาชุมชน จำนวน ๑ อัตรา
สมัครสอบ อบต 2557 สมัครงาน อบต 2557
การรับสมัครสอบ
ผู้มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถขอและยื่นใบสมัครสอบพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น . ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) และสามารถดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซด์ www.naphu.go.th หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาพู่ อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๒๑-๙๙๑๗
สมัครสอบ อบต 2557 สมัครงาน อบต 2557
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก!!!
สมัครสอบ อบต 2557 สมัครงาน อบต 2557

กล่องแสดงความคิดเห็น