ข่าวใหม่ล่าสุด

+อบจ เปิดสอบ 57+ อบจ.ปทุมธานี รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 27 อัตรา 15 พ.ย.-6 ธ.ค. 56 อบจ รับสมัครงาน 57 สมัครสอบ อบจ 2557

อบจ.ปทุมธานี รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 27 อัตรา 15 พ.ย.-6 ธ.ค. 56

ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 05/11/2556  ท่านสามารถติดตามรายละเอียด สมัครสอบ อบจ 2557 ได้เลยที่นี่ เรามีข่าวอัพเดตดีๆ มาทุกวัน ข่าวใหญ่คะ สนใจข้อมูล อบจ เปิดสอบ 57 อยู่ รีบเข้ามาอัพเดตรายละเอียด อบจ รับสมัครงาน 57 ได้ที่นี่ เพราะวันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1, 2 และ 3 จำนวน 23 ตำแหน่ง 27 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2556

org-logo

+อบจ เปิดสอบ 57+ อบจ.ปทุมธานี รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 27 อัตรา 15 พ.ย.-6 ธ.ค. 56 อบจ รับสมัครงาน 57 สมัครสอบ อบจ 2557

อบจ.ปทุมธานี
รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน 27 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2556

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1 , 2 และ 3 จำนวน 23 ตำแหน่ง 27 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. – 6 ธ.ค. 2556

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
1) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1 จำนวน 2 อัตรา
2) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1 จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
1) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งนายช่างโยธา ระดับ 2 จำนวน 2 อัตรา
5) ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ ระดบั 2 จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา
7) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร ระดับ 2 จำนวน 1 อัตรา

สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
1) ตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
2) ตำแหน่งนิติกร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
4) ตำแหน่งเจ้า้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 จำนวน 2 อัตรา
5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สันทนาการ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
6) ตำแหน่งบุคลากร ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
7) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
8 ) ตำแหน่งนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
9) ตำแหน่งนกัวชิาการพัฒนาการท่องเที่ยว ระดบั 3 จำนวน 1 อัตรา
10) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
11) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
12) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

วันเวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วัน ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ

วิธีการรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี www.pathumpao.go.th หรือสอบถามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัปทุมธานี โทร.0-2975-
8940-8 ต่อ 410

รายละเอียดเพิ่มเติม
>>>>>
สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1
>>>>> สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2
>>>>> สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

กล่องแสดงความคิดเห็น