ข่าวใหม่ล่าสุด

ทดลองทำ แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ฟรี พร้อมเฉลย เพิ่มเติมได้ เพิ่งค้นเจอ แนวข้อสอบท้องถิ่น เอามาแจก แนวข้อสอบท้องถิ่น 56

ทดลองทำ แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 56 ฟรี พร้อมเฉลย เพิ่มเติมได้ เพิ่งค้นเจอ

เราอัพเดตข่าวและแนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556 ที่มีมากกว่า 500 ข้อได้เลยที่นี่นะคะ oh my god!! เพิ่งค้นเจอ แนวข้อสอบท้องถิ่น วันนี้ขนเอามาแจกกันแบบเต็มที่ โดย แนวข้อสอบท้องถิ่น 56 ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เอาหละคะ ท่านสามารถ ทดลองทำ แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ฟรี พร้อมเฉลย เพิ่มเติมได้ที่นี่

ข้อสอบ ท้องถิ่น 2557

ทดลองทำ แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก ฟรี พร้อมเฉลย เพิ่มเติมได้ เพิ่งค้นเจอ แนวข้อสอบท้องถิ่น เอามาแจก แนวข้อสอบท้องถิ่น 56

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
1. ตามมาตราที่ 12 ก่อนเข้ารับหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดว่าอย่างไร
ก. จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด
ข. จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต
ค. จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ง. จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน และ จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด
2. เมื่อมีการยุบและรวมเขตการปกครองของจังหวัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอำเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวม จะต้องทำอย่างไร
ก. ให้บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอำเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวมเข้า ไว้ในการปกครองของจังหวัดใดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ จังหวัดนั้นจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง
ข. ให้บรรดาสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของอำเภอที่ถูกยุบหรือถูกรวมเข้า ไว้ในการปกครองของจังหวัดใดเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของ จังหวัดเดิมจนกว่าสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง
ค. ให้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตที่มีการ เปลี่ยนแปลง โดยการคัดเลือกโดยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของจังหวัดใหม่
ง. จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในเขตที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หากจังหวัดใดมีราษฎรไม่ถึงห้าแสนคน จังหวัดนั้นจะให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 24คน
ข. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 30คน
ค. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 40คน
ง. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 50คน
4. ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอายุครั้งละกี่ปี เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
ก. มีอายุครั้งละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
ข. มีอายุครั้งละ 4 ปี เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
ค. มีอายุครั้งละ 5 ปี เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
ง. มีอายุครั้งละ 6 ปี เริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
5. ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะถูกคัดเลือกโดยผู้ใด
ก. นายอำเภอ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนก่อนหน้า
ง. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
6. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. ภายใน 10วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ข. ภายใน 15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ค. ภายใน 20วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
ง. ภายใน 30วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
7. ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะถูกคัดเลือกโดยผู้ใด
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
8. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกี่ปี
ก. คราวละ 3 ปี
ข. คราวละ 4 ปี
ค. คราวละ 5 ปี
ง. ดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
9. เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก ถึงคราวออกตามอายุ จะต้องมีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน กี่วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
ก. ภายใน 10วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
ข. ภายใน 15วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
ค. ภายใน 20วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
ง. ภายใน 30วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง
10. ตามมาตราที่ 22 ในหนึ่งปีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องมีการประชุมสามัญกี่สมัย
ก. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 2 สมัย
ข. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 3 สมัย
ค. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย
ง. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 5 สมัย

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ตามมาตราที่ 8 การจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ตราเป็น…….
ก. กฎหมาย
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. พระราชบัญญัติ
ง. ผิดทุกข้อ
2. ตามมาตราที่ 8 ให้หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ตราพระราชกฤษฎีกา
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ค. สำนักงบประมาณ
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ค
3. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตราที่ 4 ข้อใดคือระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ค. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
4. ตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในส่วนที่ 1 ได้กล่าวถึงการจัดระเบียบบริหารราชการในสวนใด??
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ค. ระเบียบกระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
ง. ระเบียบกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
5. ตามมาตราที่ 7 ข้อใดคือระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ก. สำนักนายกรัฐมนตรี
ข. กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
ค. ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ
6. ตามมาตราที่ 8 ตรี ได้กล่าวถึง…………?
ก. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา 7
ข. การยุบส่วนราชการตามมาตรา 7
ค. การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา 7
ง. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานรัฐมนตรี
7. ตามาตราที่ 13 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี……………เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ
ก. รองนายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี
8. ตามาตราที่ 14 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ……………
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. รัฐสภา
ค. ราชการในพระองค์
ง. ถูกทุกข้อ
9. ในการจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย……
ก. การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ข. การปรับปรุง ทบวง กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. การปรับปรุงการปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี
10. ตามาตราที่ 11 บุคคลใดมีหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่งซึ่งสังกัด กระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม
ก. อธิการบดี
ข. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวง
ง. นายกรัฐมนตรี


แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556 เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบภาค ก.ท้องถิ่น 56-57

 

 

 

 

 

*** หมายเหตุ เฉลยแนวข้อสอบข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก 56 จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

กล่องแสดงความคิดเห็น