ข่าวใหม่ล่าสุด

((แนวข้อสอบ ธกส การเงิน 2557)) รวมข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ ธกส วิชาภาษาอังกฤษ 57

((แนวข้อสอบ ธกส การเงิน 2557)) รวมข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ ธกส วิชาภาษาอังกฤษ 57
รวมตัวอย่างแนวข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ในตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ ตำแหน่งปฏิบัติงานการเงิน สำหรับการสอบในปี 2557 ที่ทางทีมงานจะนำมาอัพเดทเพื่อนๆ ชามเปิดสอบที่นี่ในวันนี้ เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบในรายวิชา ภาษาอังกฤษในชุดที่ 1 ในข้อที่ 1-15 และ แนวข้อสอบภาษาอังกฤษในชุดที่ 16-30 โดยตัวอย่างแนวข้อสอบทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างแนวข้อสอบเก่า และทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยคะ…. แนวข้อสอบ ธกส การเงิน 2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แนวข้อสอบ ธกส วิชาภาษาอังกฤษ 57

แนวข้อสอบ ธกส การเงิน 2557

แนวข้อสอบ ธกส การเงิน 2557

((แนวข้อสอบ ธกส การเงิน 2557)) รวมข้อสอบ ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รวมตัวอย่างแนวข้อสอบ ธกส วิชาภาษาอังกฤษ 57

Part I : Speaking (Items 1-15)
Choose the best answer.
แนวข้อสอบ ธกส การเงิน 2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แนวข้อสอบ ธกส วิชาภาษาอังกฤษ 57
1. A: He’s mad because of what I said, isn’t he?
B: ………………………… .
a. That’s the golden rule. b. That has nothing to do with it.
c. That really brought him home. d. That should work.
2. A: Your car is in excellent condition now. It’s…………… .
B: Thank you so much for fixing it!
a. back to square one b. as good as new
c. almost finished d. too old to repair
แนวข้อสอบ ธกส การเงิน 2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. A: So, how did you do on the exam?
B: …………………… .
a. I probably got an A or B. b. I can’t see the point
c. I kept a low profile d. I’m positive I’ve failed again.
4. A: Do you know what the battery life is?
B: I couldn’t say. .. …… . I look it over. It should answer all of your questions.
A: Okay, thanks
a. Here’s a brochure. b. I think it’s about 48 hours.
c. Have a look at the battery. d. You need to check the internet.
แนวข้อสอบ ธกส การเงิน 2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. A: ……………….. ?
B: Well, I’ve forgotten my eye glasses at home.
a. What went wrong? b. What’s what?
c. What does it matter? d. What’s more?
A: Would you like to have dinner at the Samurai with me?
B: Oh, yes, ……….6………., but the Samurai is so expensive.
A: Yes, it’s too expensive for me. Would you like to pay for me?
B: …….7………!
A: Just kidding!
6. a. I’d like to handle it b. I don’t want that
c. I don’t earn much d. I love eating out
แนวข้อสอบ ธกส วิชาภาษาอังกฤษ 57
7. a. Believe me! b. Hey, wait a minute!
c. I do apologize! d. I couldn’t believe my eyes!
A: What time are we going to the Smith’s for dinner tonight?
B: We need to be there at 7:00. Did you remember to arrange for a …..8……to come over?
A: Yes, but I need to tell her to…..9……. 6:30.
B: Which one is come? Amanda or Meredith?
A: Amanda. I know you don’t ever want Meredith here again.
B: Well, ….10….. . It’s just that Meredith gives the kids too much junk food.
8. a. baby boomer b. baby shower
c. baby sitter d. baby doctor
9. a. be here by b. phone here at
c. come here after d. go there before
แนวข้อสอบ ธกส วิชาภาษาอังกฤษ 57
10. a. Lets go halves b. Things got out of hand
c. This is off the topic d. That’s putting it strongly
In a canteen, the office workers are discussing about the problem that one of their friends is having.
A: I’m worried about Roberto. He’s gambling again. He’s been betting a lot on the European football games.
B: Has he lost much money?
A: Well, he says…..11……, but who knows if that’s true or not.
C: Last year he lost several thousand dollars.
D: I remember. And then he had to borrow money from his family to pay his bills. …..12….?
C: Well, it’s his problem. We’ve talked to him many times about it. ….13….. at least. I hope he doesn’t lost again.
A: He’s such a good guy. I wish he would stop gambling. But…14…… until he really loses a lot. It sounds bad today, but, it would be the best thing for him. I think.
B: Do you think his family will help him again if he does lose a lot?
D: I doubt it. It’s happened so many times and they’ve helped him so many times. Last time, ….15…….. of the problem if he did it again.
C: Sometimes it takes tough love to help someone.
A: You can say that again.
B: Well, let’s just hope for the best.
แนวข้อสอบ ธกส การเงิน 2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แนวข้อสอบ ธกส วิชาภาษาอังกฤษ 57
11. a. he’s still ahead b. he’s already torn apart
c. he’s yet to get across d. he’s even adequate
12. a. Why should we do the trick on him?
b. Could we do him in?
c. What are we going to do with him?
d. How will we do away with him?
13. a. May be he will break even b. For sure I would play safe
c. I wonder if you can lose heart d. He has to get a rip off
14. a. I disagree he will suggest the way
b. I’m afraid he can’t accept the fact
c. I don’t think he’s going to learn his lesson
d. I do care if he realizes his destiny
แนวข้อสอบ ธกส การเงิน 2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แนวข้อสอบ ธกส วิชาภาษาอังกฤษ 57
15. a. they complained he was making a mess
b. they argued they were washing their hands
c. they said they were washing their hands
d. they decided they were hanging him out
 

อ่านตัวอย่างแนวข้อสอบ ธ.ก.ส. สำหรับการสอบในปี 2557 >>>>
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ การเงิน ชุดที่ 1 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ การเงิน ชุดที่ 2 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ การเงิน ชุดที่ 3 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ การเงิน ชุดที่ 4 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ การเงิน ชุดที่ 5 คลิก!!!
แนวข้อสอบ ธ.ก.ส. ตำแหน่งปฏิบัติงานพัฒนาธุรกิจ และ การเงิน ชุดที่ 6 คลิก!!!

แนวข้อสอบ ธกส การเงิน 2557 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กล่องแสดงความคิดเห็น