ข่าวใหม่ล่าสุด

โค้งสุดท้าย แนวข้อสอบท้องถิ่น 56 โหลด แนวข้อสอบท้องถิ่น ฟรี เตรียมก่อนลงสนามสอบจริง แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556

โค้งสุดท้าย แนวข้อสอบท้องถิ่น 56 โหลด แนวข้อสอบท้องถิ่น ฟรี เตรียมก่อนลงสนามสอบจริง

เตรียมก่อนลงสนามสอบจริง แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556 โดยที่นำมาฝากวันนี้ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 โค้งสุดท้าย แนวข้อสอบท้องถิ่น 56 ท่านสามารถติดตาม โหลด แนวข้อสอบท้องถิ่น ฟรี  ได้เลยที่นี่ มี แนวข้อสอบท้องถิ่น 56 มากถึง 500 ข้อ สู้ๆ นะคะ

 

สมัครสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2557

 

โค้งสุดท้าย แนวข้อสอบท้องถิ่น 56 โหลด แนวข้อสอบท้องถิ่น ฟรี เตรียมก่อนลงสนามสอบจริง แนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2556

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
1. ข้อใดให้ความหมายของ “พนักงานส่วนท้องถิ่น” ตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ชัดเจนที่สุด
ก. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพนักงานเทศบาล
ข. พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. พนักงานเมืองพัทยา
ง. ถูกทุกข้อ
2. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีประธานคือ??
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด
ค. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ข. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี
ค. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี
ง. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี
4. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจำเป็นเฉพาะสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ข. กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
5. ตามมาตราที่ 15 การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เป็นอำนาจของใคร
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
6. จากข้อที่ 5. การออกคำสั่งต้องได้รับความความเห็นชอบจากผู้ใด
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
7. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อ??
ก. เพื่อให้ การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอนการรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
ข. เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
ค. เพื่อให้การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
ง. เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
8. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีใครเป็นประธาน
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
9. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี
ก. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี
ข. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละห้าปี
ค. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละหกปี
ง. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละเจ็ดปี
10. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่งฃ
ข. กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งการย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
ง. กำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจำเป็นเฉพาะสำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
11. ตามมาตราที่ 23 คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีหน้าที่??
ก. บริหารงานบุคคลสำหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
ข. บริหารบัญชีสำหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
ค. บริหารจัดการภาษีสำหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
ง. บริหารจัดการงานต่างๆ สำหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่นเขตจังหวัดนั้น
12. ในการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ชื่อว่า??
ก. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
ข. คณะกรรมการข้าราชการพนักงานส่วนตำบล
ค. คณะกรรมการส่วนตำบล
ง. คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล
13. จากข้อที่ 12. คณะกรรมการนั้นมีหน้าที่อะไร
ก. บริหารงานบัญชีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
ข. บริหารการจัดเก็บภาษีสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
ค. บริหารงานทั่วไปสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
ง. บริหารงานบุคคลสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
14. ตามาตรที่ 26 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน ตำบลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องมีคณะกรรมการ…..
ก. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
ข. คณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนตำบล
ค. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
ง. คณะกรรมการองค์การบริหารส่วนส่วนตำบล
15. ตามาตรที่ 27 การบริหารงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมายใด
ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ข. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ง. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร
16. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีใครเป็นประธาน
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. ประธานสภาเทศบาล
ค. นายกเทศมนตรี
ง. หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด

 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงคำตอบเดียว
1. ข้อใดให้ความหมาย “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น” ได้ถูกต้องครบถ้วน
ก. เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบล
ข. เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
ค. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด ก. มีราษฎรสี่แสนคน สามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 24 คน ข. 30 คน
ค. 36 คน ง. 40 คน
3. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละกี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ก. 2 ปี ข. 3 ปี
ค. 4 ปี ง. 5 ปี
4. บุคคลใดพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. นายเอ ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสองครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ข. นายบี เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญาใน กิจการที่ กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
ค. นายซีลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. นายดี ประสบอุบัติเหตุ รับการรักษาตัวให้ห้อง ไอ.ซี.ยู
5. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจำนวนเท่าไรของ จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง สามารถลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้
ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ข. ไม่น้อยกว่าสามในสี่
ค. หนึ่งในสาม ง. สามในสี่
6. ข้อใดคือคำปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก่อนเข้ารับหน้าที่
ก. “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน”
ข. “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต อดทน และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน”
ค. “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อดทน และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน”
ง. ถูกทุกข้อ
7. ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกำหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. 7 วัน ข. 15 วัน
ค. 20 วัน ง. 30 วัน
8. สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดกี่ห้าวัน และถ้ามีกรณีจำเป็น ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ ตามความจำเป็นครั้งละไม่เกินกี่วัน
ก. 30 วัน,7 วัน ข. 30 วัน,15 วัน
ค. 45 วัน,7 วัน ง. 45 วัน,15 วัน
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. การปิดสมัยประชุมสามัญก่อนครบกำหนดเวลา 30 วันจะกระทำมิได้
ข. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให้มีคำสั่งยุบสภาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดได้ กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้
ง. ถูกทุกข้อ
10. ในกรณีที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ใครสามารถเรียกประชุมได้
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. รัฐมนตรี
ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น้อยกว่าสามในสี่
ง. ถูกทุกข้อ

 

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
1. กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 1 ปี ข. 2 ปี
ค. 3 ปี ง. 4 ปี
2. ในกรณีที่กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ้นจากตำแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่
ข. ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหยุดหน้าที่ไป
ค. ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ และปฏิบัติหน้าที่พร้อมกรรมการใหม่ไปจนครบ 3 เดือน
ง. ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ และปฏิบัติหน้าที่พร้อมกรรมการใหม่ไปจนครบ 6 เดือน
3. ข้อใดคือหน้าที่รับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งทำหน้าที่เป็น สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ก. งานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูล
ข. งานธุรการ การศึกษาหาข้อมูล
ค. กิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ง. ถูกทุกข้อ
4. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอำนาจหน้าที่ดังข้อใด
ก. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
ข. สอดส่องดูแล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ค. มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาได้
ง. ถูกทุกข้อ
5. เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้
ก. เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของคู่กรณี
ข. เป็นลูกหนี้ของคู่กรณี
ค. เป็นนายจ้างของคู่กรณี
ง. ถูกทุกข้อ
6. ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วยคะแนน เสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้าน ก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ มติดังกล่าวให้กระทำโดยวิธีลงคะแนนลับและให้เป็นที่สุด
ก. สองในสาม
ข. สามในห้า
ค. สี่ในห้า
ง. ห้าในหก


อ่านแนวข้อสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น56 ฟรี เพิ่มเติม >>>>>
แนวข้อสอบภาค ก.การบริหารส่วนท้องถิ่น

 

เฉลยแนวการปกครองส่วนท้องถิ่น56 ฟรี จะปรากฏขึ้น เมื่อท่านร่วมแสดงความคิดเห็นคะ

กล่องแสดงความคิดเห็น