ข่าวใหม่ล่าสุด

ตัวอย่างแนวข้อสอบ

[Free Load] แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562 ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน พร้อมเฉลย 2562

[Free Load] แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562 ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน พร้อมเฉลย 2562 เตรียมสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในปี 2561-2562 ในตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการด้านสาธารณภัย มีเนื้อหาของตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภาระกิจ ระเบียบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนวข้อสอบกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ... Read More »

[ลับมาก] แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2562 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545

[ลับมาก] แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2562 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 เตรียมสอบกรมชลประทาน ในปี 2561-2562 และยังแถมท้ายให้ด้วยแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน รวมความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ผู้บริหาร ตราสัญลักษณ์ อํานาจหน้าที่ ของกรมชลประทาน ความรู้เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ความรู้เกี่ยวกับคลองส่งน้ำ ... Read More »

[แนวข้อสอบ สัสดี 62] รวมตัวอย่างแนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 พร้อมเฉลย

[แนวข้อสอบ สัสดี 62] รวมตัวอย่างแนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 พร้อมเฉลย รวมตัวอย่างแนวข้อสอบะเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2537 เตรียมสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ในปี 2561-2562 มีเนื้อหาต่างๆ เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับความหมายของ งานสารบรรณ หนังสือราชการประเภทต่างๆ อาทิหนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ ... Read More »

{โหลด} แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562 ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

{โหลด} แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2562 ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเฉลย เตรียมสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีเนื้อหาของฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ตั้งแต่หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ ความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและทางหนีไฟ หมวด ๓ การดับเพลิง หมวด ๔ ... Read More »

แจกใหญ่!! แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2562 (พร้อมเฉลย) รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ ในปี 2561-2562

แจกใหญ่!! แนวข้อสอบกรมชลประทาน 2562 (พร้อมเฉลย) รวมตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ ในปี 2561-2562 เตรียมสอบกรมชลประทาน เปิดสอบกว่า 235 อัตรา เปิดรับสมัครงานในช่วงวันที่ 26 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2561 วันนี้เลยจัดตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบในตำแหน่งต่างๆ อาทิเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ (ด้านการเงินและบัญชี) นายช่างโยธา ... Read More »

[แชร์ของเก่า] แนวข้อสอบ สัสดี 62 ตัวอย่างแนวข้อสอบสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 (พร้อมเฉลย)

[แชร์ของเก่า] แนวข้อสอบ สัสดี 62 ตัวอย่างแนวข้อสอบสัสดี เตรียมสอบ ปี 2562 (พร้อมเฉลย) เตรียมสอบนายทหารชั้นประทวน สายงานสัสดี ในปี 2561-2562 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับกรมยุทธศึกษาทหารบก อาทิประวตักิรมยทุธศกึษาทหารบก อำนาจหน้าที และภารกิจ นอกจากนี้ยังแถมท้ายให้ด้วยตัวอย่างแนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช 2476 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติรับราชการทหาร ... Read More »

แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 ฟรี พร้อมเฉลย ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมโหลด pdf

แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 ฟรี พร้อมเฉลย ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมโหลด pdf   เพราะหลายๆ คอมเมนต์ ถามถึงเข้ามาเยอะมาก เราเลยจัดมาให้ตามคำขอ โดยเฉพาะ ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ฮอตมาก มาเลยคะ แจกฟรี พร้อมเฉลย พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 โดยวันนี้ยกเอาตัวอย่าง แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ ... Read More »

[แชร์วนไปคะ] แนวข้อสอบ สัสดี 2561-2562 พร้อมเฉลย จัดไป! แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 [ชุดที่ 1]

[แชร์วนไปคะ] แนวข้อสอบ สัสดี 2561-2562 พร้อมเฉลย จัดไป! แนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 [ชุดที่ 1] กลับมาอัพเดทตัวอย่างแนวข้อสอบนายทหารประทวน สายงานสัสดี สำหรับการสอบในปี 2561-2562 วันนี้มีตัวอย่างแนวข้อสอบระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2555 รวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับหมวดที่ 1 หนังสือราชการ หมวดที่ ... Read More »

ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมโหลด pdf

ฟรี พร้อมเฉลย แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 พร้อมโหลด pdf   โดยเฉพาะ ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ฮอตมาก มาเลยคะ แจกฟรี พร้อมเฉลย พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562 โดยวันนี้ยกเอาตัวอย่าง แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 มีมากมายหลายตำแหน่งเลยหละคะเพราะหลายๆ ... Read More »

ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฟรี พร้อมเฉลย พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562

ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฟรี พร้อมเฉลย พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2561-2562   โดยวันนี้ยกเอาตัวอย่าง แนวข้อสอบกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 มีมากมายหลายตำแหน่งเลยหละคะ โดยเฉพาะ ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ฮอตมาก มาเลยคะ แจกฟรี พร้อมเฉลย พร้อมโหลด pdf แนวข้อสอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ... Read More »