ข่าวใหม่ล่าสุด

เปิดสอบงานราชการยอดนิยม

ข่าว HOT@! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 695 อัตรา 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561

ข่าว HOT@! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 695 อัตรา 23 เมษา – 7 พค 2561 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ... Read More »

NEW! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบกว่า 80 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

NEW! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบกว่า 80 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ... Read More »

HOT@! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 99 อัตรา!! ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 2-26 เมษายน 2561

HOT@! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 99 อัตรา!! ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 2-26 เมษายน 2561 สมัครสอบกรมที่ดิน ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดินตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ด้วยกรมที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฉะนั้น ... Read More »

ข่าวด่วน! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงานราชการทั่วไป รวม 63 อัตรา 26 มีนาคม – 2 เมษายน 2561

ข่าวด่วน! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงานราชการทั่วไป รวม 63 อัตรา 26 มีนา – 2 เมษา 2561 สมัครสอบกรมป่าไม้ ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ล่าสุด! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ ... Read More »

HOT! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครรวม 187 อัตรา ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี เจ้าพนักงานพัสดุ 20 มีนา – 18 เมษา 2561

HOT! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครรวม 187 อัตรา ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี เจ้าพนักงานพัสดุ 20 มีนา – 18 เมษา 2561 สมัครสอบกรมสรรพากร 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 ล่าสุด! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตําแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ และตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ... Read More »

ข่าวด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 ตั้งแต่ 9-29 มีนาคม 2561

ข่าวด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 9-29 มีนาคม 2561 สมัครสอบ กพ 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ล่าสุด! สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําปี ๒๕๖๑ ในระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สํานักงาน ... Read More »

ด่วนมาก! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครงาน กว่า 400 อัตรา ประจำปี 2561 5-11 มีนาคม 2561

ด่วนมาก! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครงาน กว่า 400 อัตรา ประจำปี 2561 5-11 มีนาคม 2561 สมัครสอบ กฟภ ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ... Read More »

NEW! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 กว่า 400 อัตรา 5-11 มีนาคม 2561

NEW! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 กว่า 400 อัตรา 5-11 มีนาคม 2561 สมัครสอบ กฟภ 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ล่าสุด! การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี 2561 จำนวน ... Read More »

ด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2561 บัดนี้ – 8 กพ 2561

ด่วน! สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจำปี 2561 บัดนี้ – 8 กพ 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สําหรับส่วนราชการต่าง ๆ ประจําปีงบประมาณ ... Read More »

ข่าวด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 368 อัตรา 8-14 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวด่วน! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รวม 368 อัตรา 8-14 กุมภาพันธ์ 2561 สมัครสอบกรมชลประทาน ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ล่าสุด! กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๖๘ อัตรา โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ... Read More »