ข่าวใหม่ล่าสุด

เปิดสอบงานราชการยอดนิยม

รีบสมัครด่วน! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน กว่า 68 อัตรา 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561

รีบสมัครด่วน! กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงาน กว่า 68 อัตรา 25 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2561 สมัครสอบกรมสรรพากร ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมสรรพากรจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น ... Read More »

ข่าวใหม่! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ กว่า 86 อัตรา 21 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561

ข่าวใหม่! สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครพนักงานราชการ กว่า 86 อัตรา 21 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประกาศสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ ด้วยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งต่าง ... Read More »

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา 31 พ.ค.-25 มิ.ย. 2561 กรมการปกครอง สมัครงาน 61 สอบกรมการปกครอง 2561

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 310 อัตรา 31 พ.ค.-25 มิ.ย. 2561   อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22/05/2561 มีข่าวใหญ่ ข่าวด่วนมาแจ้งให้ทราบคะ เป็นข่าว สอบกรมการปกครอง 2561 เนื่องจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) นายช่างไฟฟ้า (พื้นที่ทั่วไป) เจ้าหน้าที่ปกครอง ... Read More »

ด่วนมาก@! สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นสัญญาบัตร กว่า 455 อัตรา 1-22 มิถุนายน 2561

ด่วนมาก@! สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครตำรวจชั้นสัญญาบัตร กว่า 455 อัตรา 1-22 มิถุนายน 2561 สมัครสอบตำรวจ ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครและสอบแข่งขันคัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 จํานวน 455 อัตรา ... Read More »

ด่วนมาก@! การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบกว่า 166 อัตรา ประจำปี 2561 วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี 20-23 พฤษภาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดสอบกว่า 166 อัตรา ประจำปี 2561 วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี 20-23 พค 2561 สมัครสอบ กปภ. ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ล่าสุด! การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ... Read More »

HOT! โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ ชาย/หญิง กว่า 206 อัตรา 18 เมษา – 4 พค 2561

HOT! โรงเรียนการไปรษณีย์ เปิดรับสมัครนักเรียนไปรษณีย์ ชาย/หญิง กว่า 206 อัตรา 18 เมษา – 4 พค 2561 สมัครสอบนักเรียนไปรษณีย์ 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561 ล่าสุด! บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรโรงเรียนการไปรษณีย์ ... Read More »

ข่าว HOT@! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 695 อัตรา 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561

ข่าว HOT@! กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครงาน กว่า 695 อัตรา 23 เมษา – 7 พค 2561 สมัครสอบกรมท่าอากาศยาน 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตําแหน่งต่างๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและท่าอากาศยาน ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ ... Read More »

NEW! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบกว่า 80 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

NEW! กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบกว่า 80 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือ สํานักงาน ... Read More »

HOT@! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 99 อัตรา!! ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 2-26 เมษายน 2561

HOT@! กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุ รวม 99 อัตรา!! ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 2-26 เมษายน 2561 สมัครสอบกรมที่ดิน ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดินตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ด้วยกรมที่ดินจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ พลเรือนสามัญในตําแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ฉะนั้น ... Read More »

ข่าวด่วน! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงานราชการทั่วไป รวม 63 อัตรา 26 มีนาคม – 2 เมษายน 2561

ข่าวด่วน! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครงานราชการทั่วไป รวม 63 อัตรา 26 มีนา – 2 เมษา 2561 สมัครสอบกรมป่าไม้ ปี 2561 ข่าวอัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ล่าสุด! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ ... Read More »